ด้วยเจตนารมณ์ของท่านพระอาจารย์โสภา สมโณ ที่มีความปราถนาจะสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน
และบูชาคุณองค์ท่านหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่องค์ท่านได้ให้ความเมตตาคณะศิษย์ และได้ทำประโยชน์
เพิ่อประเทศชาติอย่างล้นพ้น อันประมาณค่ามิได้

วัตถุประสงค์การสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

๑.เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุ และอัฏฐบริขารของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
๓.เพื่อการศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และตามคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
๔.เพื่อเป็นอนุสรณ์แทนองค์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)เสมือนว่ายังอยู่คู่กับชาวอำเภอวังน้ำเขียวตลอดไป
๕.เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนและคนทั่วไป ได้มาสักการบูชาหรือปฏิบัติบูชาที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๖.เพื่อเป็นปูชนียสถานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012